Fra årsmøtet

 

Styret i Jagriti Viharas venner sammen med Jaya.

Foran fra v.: Mette Aanderaa, Mildrid Nesheim (leder), Jaya og Tove Lønne. Bak fra v.: Torgeir Gunleiksrud, Per Otto Brørby og Trond Berg.

Referat fra årsmøte i Jagriti Viharas Venner 26.04.2014 på Ringerike Folkehøgskole

1  Åpning av årsmøtet

Mildrid Nesheim ønsket velkommen. Veldig hyggelig at Jaya også kunne være til stede.

2 Godkjenning av innkalling og sakliste

Mildrid gjorde oppmerksom på at punkt 7 på sakliste ble endret til ”spørsmål om medlemsskap”. Saklista godkjent.   3 Konstituering.  Møteleder: Mildrid  Nesheim  Sekretær: Mette Aanderaa

4 Årsmelding v/Mette Aanderaa  

Årsmelding godkjent.

5 Melding om verksemda ved Jagriti Vihara v/Jaya

Jenteskolen er i gang, men sliter med finansieringen. Det går bra med 8.klassen som har startet opp, men det er ingen ny klasse dette året. Det blir for kostbart. Skolen har gode lærere, og har ønske om at elevene skal lære å bruke PC. Dette forutsetter innkjøp av computer. Hospitalet får stadig flere pasienter. Lokalbefolkningen er glade for tilbudet. Selvhjelpsgruppene er i sving Maoister og geriljaen er aktive, de har mere våpen, noe som skremmer landsbybefolkningen. Aktiviteten på Jagriti Vihara er stor.  Når det gjelder vedlikehold, er det kommet nye dører, renoverte baderom og nye madrasser. Fortsatt står mye igjen, en del av takene lekker og noen vinduer må repareres. Jagriti Vihara trenger fortsatt en mur rundt eiendommen. Husdyr kommer inn og ødelegger det som dyrkes.

6 Rekneskap v/Trond Berg

Jagriti Viharas  Venner er nå en selvstendig organisasjon, løst fra kontofelleskapet med Ringerike Folkehøgskole. Trond la fra regnskapet ut fra kontoutskrifter. De faste bidragsyterne er hovedinntektskilden sammen med private bidrag og skolene. Kr.190 000 ble sendt til Jagriti Vihara i 2013. Finanskostnader og gebyrer utgjør utgiftsposten. Regnskapet godkjennes på vilkår at det blir godkjent av valgt revisor.

7 Spørsmål om medlemskap

Faste bidragsytere på autogiro tror gjerne at de automatisk er medlemmer av JJV, noe som ikke stemmer. For å gjøre dette enklere, foreslår vi å avvikle ordinært medlemsskap. Alle bidragsytere til JVV på autogiro regnes som medlemmer.  For å dekke utgifter til drift av laget, gjør vi forslag om å ta 5% av forrige års inntekt. Denne summen settes inn på egen konto til drift av organisasjonen.  Forslag godkjent.  ”Lov om registrering av innsamlinger” går vi inn på om det er gratis.

8 Valg

Valgkomiteen v/Karin Aaserud Olsen la fram forslag. Alle som var på valg tok gjenvalg. Styresammensetningen for 2014 ser slik ut:

Mildrid Nesheim (leder)   2 år

Mette Aanderaa (sekretær)  2 år

Trond Berg  (kasserer)  2 år

Per Otto Brørby    2 år

Tove Lønne     1 år

Torgeir Gunleiksrud    1 år

Valgkomite: Erling Petersen og Karin Aaserud Olsen

Revisor: Henrik Mohn

 

Styret ønsker at Ringerike Folkehøgskole skal ha en observatør. Forslag om at Torgeir Gunleiksrud spør Kari Evjen.

9 Kulturinnslag

Tove Lønne hadde tatt med toraderen til årsmøtet og gledet oss alle med flott musikk. Takk til Tove!

               Ref. Mette Aanderaa     

 

ÅRSMELDING 2013 FOR JAGRITI VIHARAS VENNER

Jagriti Viharas Venner har i 2013 hatt 4 styremøter:  09.03, 20.04 i forbindelse med årsmøtet, 17.06 og 16.09. Alle møtene har vært på Ringerike Folkehøgskole. Saker vi har hatt fokus på:

• Nytt fra Jagriti Vihara På møtene har dette vært fast post. Flere i styret har besøkt Jagriti Vihara i løpet av året og Jaya har selv deltatt både på årsmøtet og på styremøtet i september.  Jayas orientering om livet på Jagriti Vihara og fyldige rapporter fra dem som har vært på besøk der, inspirerer og gjør at engasjementet for Jagriti Vihara føles nært og mer målrettet.  Arbeidet med ny sykestue inne på området og oppstart av ”high school” for jenter har vært av de store prosjektene . Her ser vi det trengs økonomisk støtte både for å starte opp og holde driften i gang. Andre nødvendige forbedringer, som mur rundt eiendommen og ny jeep, er også oppgaver vi vet det er viktig å ta tak i.

•  Behov for tilbakemelding fra Jagriti Vihara For å holde entusiasmen ved like og arbeide målrettet med innsamling av penger har flere etterlyst tilbakemelding fra Jagriti Vihara.Det gjelder både mottak og bruk av innsamlede midler.  Ringerike Folkehøgskole har i brev til styret tatt opp denne problematikken. Styret har avklart dette med Jagriti Vihara. De har sendt brev og regnskap fra aktivitetene. Vi har også bedt om å få tilsendt ”Newsletter from Jagriti Vihara” for å holde oss oppdatert , slik som den svenske venneforeningen får.

• Hjemmesida og kontakt med medlemmene. Hjemmesida til JVV har fungert dårlig deler av året og trengt reparasjon. Dette er ordnet og nå er hjemmesida opp og går igjen. Sjekk: www.jvv.no. Trond gjør en god jobb, men trenger innspill fra medlemmene  når de har stoff som kan brukes. Av medlemsmassen er rundt 70 personer inne på månedlige bidrag.  Til årsmøtet ble det sendt ut innkalling og medlemsbrev til alle vi hadde på lister. 

• Økonomi Jagriti Viharas Venner har fått eget organisasjonsnummer og Dag har hatt kontakt med banken om ny bankkonto. Da er bankkonto-fellesskapet med Ringerike Folkehøgskole avsluttet og forholdene mere ryddige. Medlemskontingent  er fortsatt kr.100.-.

Styresammensetning etter årsmøtet:

Mildrid Nesheim (leder)   1år

Mette Aanderaa (sekretær)   1år

Trond Berg (kasserer)    1år

Per Otto Brørby    1år

Tove Lønne  gjenvalg     2år                

Torgeir Gunleiksrud  ny (etter Dag Meland)   2år  

Valgkomite: Erling Petersen og Karin Aaserud Olsen  Flatdal 

 

12.04.2014    På vegne av styret                

Mette Aanderaa

 

Regnskap Jagriti Viharas venner 2013

Inntekter:
Seljord Folkehøgskole       60000,00
Ringerike Folkehøgskole   67613,00
Melhus                               56669,00
Faste innbetalinger            50000,00
Private gaver                       4500,00
Kontingent                             400,00
Annen innbetaling                  800,00
Kreditrenter                              72,00
Sum inntekter                 240 054,00
      
Kostnader:    
Utbetalinger til JV            190 300,00
Finanskostnader/Gebyrer    3 313,50
Sum kostnader               193 613,50
      
Resultat                              46 440,50
 
Balanse                                                  Eiendeler                             Gjeld / Egenkapital
Inngående balanse (bank 1.1.2013)                                                       83 941,82
Årets Resultat                                                                                         46 440,50
Bankkonto per 31.12.2013                   130 382,32   
Sum eiendeler og egenkapital              130 382,32                              130 382,32