Vedtekter

§1 NAVN

Foreningens navn er Jagriti Viharas venner (JVV).

 

§2 MÅLSETTING

JVV er en ideell solidaritetsorganisasjon som har som mål å støtte det arbeidet Jagriti Vihara driver på landsbygda i India. Gjennom å drive folkeopplysning i Norge ønsker vi å skape økonomisk og politisk støtte til Jagriti Viharas arbeid.

 

§3 MEDLEMSKAP

De som støtter foreningens målsetting og betaler et månedlig bidrag er medlem.

 

§4 ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens høyeste beslutningsorgan. Årsmøte avholdes senest i løpet av april. Tid og sted for årsmøtet bekjentgjøres senest en måned før møtet avholdes. Årsmøtepapirer skal sendes medlemmene senest to uker før møtet. Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet skal:

- Godkjenne innkalling og dagsorden.

- Velge ordstyrer og referent.

- Behandle årsberetning, regnskap, budsjett og fastsette neste års medlemskontingent.

- Velge styreleder, styremedlemmer og valgkomite. Styret konstituerer seg selv, men årsmøtet velger leder. Styreleder og valgkomite velges for ett år, mens styremedlemmer velges for to. Styret skal bestå av minst fem personer. Styret kan invitere ressurspersoner til styremøtene. De har talerett, men ikke stemmerett.

- Behandle forslag som er sendt inn og behandlet av styret, eller som årsmøtet bestemmer skal behandles.

 

§5 OPPLØSNING AV JVV

Ved nedleggelse av JVV skal alle penger som foreningen sitter på overføres til Jagriti Vihara.

 

§6 OPPLØSNING AV STIFTELSEN JAGRITI VIHARA

Ved nedleggelse av stiftelsen Jagriti Vihara skal JVV også legges ned. Årsmøtet bestemmer hvordan midlene som foreningen sitter på skal disponeres.